KunstenHuis Idea
Zeist | De Bilt | Soest

De Bibliotheek op School: dBos

Primair Onderwijs

Intensieve samenwerking
De bibliotheek ondersteunt je school graag met het concept ‘De Bibliotheek op School’. Daarbij gaan de bibliotheek en de basisschool een intensieve  samenwerking aan om het leesplezier en de leesmotivatie van leerlingen te  stimuleren en te verhogen. Samen met de leescoördinator op school kijken we naar de ontwikkeling of verbetering van het leesplan. Daarna maken we met elkaar een jaarplanning met leesbevorderende activiteiten en projecten, leescampagnes en eventuele groepsbezoeken aan de bibliotheek. Uiteraard informeren we ook het hele team. Een aantal keer per jaar komt de  leesconsulent langs om het team te informeren over belangrijke thema’s, collecties en boekpromoties.

Leescoördinator – Cursus Open Boek 3.0
De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator van de eigen  school. De leescoördinator brengt meer eenheid in het leesonderwijs vanuit het perspectief van de leesbevordering: leesplezier en leesmotivatie.

Bekijk in de webshop

De schoolbibliotheek
De leesconsulent biedt ook ondersteuning op het gebied van collectie. Samen kijken we naar het huidige aanbod op school, welke boeken er gesaneerd  kunnen worden en welke boeken er nog missen in de collectie van de schoolbibliotheek. Hulpouders maar ook leerlingen van de bovenbouw kunnen een belangrijke rol spelen in het uitlenen en innemen van de boeken, het  opruimen van de schoolbibliotheek en het begeleiden van leerlingen in het kiezen van een boek.

Monitor de Bibliotheek op school
Het leesgedrag en het leesplezier van de leerlingen wordt gemeten door middel van de Monitor de Bibliotheek op school. Deze monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor de leesconsulent, leerkrachten en leerlingen. Door deze vragenlijst één keer per jaar af te nemen wordt duidelijk of de samenwerking tussen de schoolbibliotheek en de school het gewenste effect heeft. De resultaten van de Monitor vormen de basis voor gezamenlijke beslissingen van de school en de bibliotheek over aanpassingen in beleid en activiteiten op het gebied van lezen.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de subsidieafspraken met de betreffende gemeente.