Algemene voorwaarden kunstlessen en VolksUniversiteit

Laatste update: 3 juni  2024

Artikel 1. Inschrijven

1.1 Inschrijven voor cursussen kan gedurende het hele seizoen, dit kan via een KunstenHuis Idea account op de website of via een inschrijfformulier verkrijgbaar op de locaties

1.2 Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing op een gewenste cursus niet meer mogelijk is, krijg je daarvan bericht.

1.3 Door inschrijving op een cursus ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en ga je de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld aan.

1.4 Inschrijving is alleen mogelijk indien de financiële verplichtingen uit voorafgaande seizoenen (voor de cursist én gezinsleden) vervuld zijn.

1.5 Na inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van de inschrijving. De inschrijving is definitief wanneer je de bevestiging van de plaatsing per mail hebt ontvangen.

Artikel 2. Start cursussen

2.1 Lesdagen en -tijden van individuele muziek/zanglessen worden door de betreffende docent met de ingeschreven cursisten/ouders afgesproken.

2.2 Voor danscursussen geldt een doorlopende inschrijving. Dit betekent dat een inschrijving automatisch wordt verlengd, tenzij voor 1 augustus schriftelijk wordt opgezegd voor het volgende cursusseizoen. Opzeggingen worden niet in behandeling genomen als deze mondeling of via docent worden doorgegeven.

2.3 Een cursus start alleen bij voldoende inschrijvingen. Indien de cursus niet over voldoende inschrijvingen beschikt, krijgen cursisten hiervan tijdig bericht.

2.4 Mocht een cursus gestart zijn maar het aantal deelnemers tussentijds afnemen waardoor de groep te klein wordt, dan behoudt KunstenHuis Idea zich het recht voor om een cursus tussentijds te annuleren. In dit geval zal KunstenHuis Idea altijd proberen een vervangende cursus te bieden. Indien dit niet lukt, krijgen deelnemers restitutie van het resterende cursusgeld.

2.5 Instromen in een lopende cursus kan in overleg met de cursusadministratie (info@kunstenhuisidea.nl) en uitsluitend bij cursussen waar nog plaats is.

Artikel 3. Proeflessen

3.1       Als je nog niet zeker bent of je voor de juiste cursus kiest, dan kun je voor de groepslessen dans, theater, beeldend, Volksuniversiteit en muziek (ook bands, ensembles en koren) eerst een proefles volgen. Deze les is onderdeel van de gehele cursus. De cursus wordt alleen in rekening gebracht wanneer je kiest om ermee verder te gaan en je ervoor in te schrijven.

3.2       Opgeven voor een proefles kan via het formulier (link invoegen) op onze website, telefonisch of bij de receptie/balie.

3.3       Het volgen van een proefles is gratis. Meer dan één proefles per jaar volgen gaat in overleg met de cursusadministratie (info@kunstenhuisidea.nl).

Artikel 4. Wijzigingen

4.1 Tijdens het cursusseizoen overstappen naar een andere cursus in groepsverband kan één keer zonder administratieve kosten, onder bijbetaling van eventuele meerkosten aan cursusgeld. Restitutie van het cursusgeld van de cursus waarvan je bent overgestapt is niet mogelijk. Voor elke extra overstap wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht.

4.2 Wijzigingen dien je schriftelijk te melden bij de cursusadministratie (info@kunstenhuisidea.nl). Dit kan niet via de docent.

4.3  Overstappen van en naar een individuele muziek- of zangles is mogelijk in overleg.

4.4  Inschrijvingen op een cursus zijn eventueel overdraagbaar aan een andere persoon na overleg met de cursusadministratie.

Artikel 5. Opzeggen

Jaarcursussen

5.1       Een jaarcursus is een cursus die uit minimaal 24 lessen bestaat. Het tussentijds opzeggen van jaarcursussen, met gedeeltelijke restitutie, is alleen mogelijk in de volgende gevallen:

 1. voor leerlingen tot en met 5 jaar kan gezien de jonge leeftijd tussentijds worden opgezegd;
 2. bij dwingende medische redenen waardoor het volgen van lessen niet meer mogelijk is – hiervoor kan naar een doktersverklaring worden gevraagd;
 3. bij verhuizing naar een andere gemeente waardoor de cursuslocatie niet meer te bereizen valt binnen 30 autominuten.
 4. voor dansleerlingen (waar een doorlopend lidmaatschap geldt) kan tussentijds worden opgezegd, met in achtneming van een maand opzegtermijn, wanneer er een jaar danslessen zijn gevolgd

5.2       De opzegging dient schriftelijk te geschieden via de cursusadministratie (info@kunstenhuisidea.nl); dit kan niet via de docent.

5.3       De opzegtermijn start de eerste dag van de volgende kalendermaand na binnenkomt van de e-mail.

5.4       Aanvragen voor restitutie worden niet in behandeling genomen als deze mondeling of via docent worden doorgegeven.

5.5       In alle gevallen wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien het resterende bedrag meer dan € 25,- bedraagt, vindt er terugbetaling plaats.

 

Urenkaarten

5.6       Voor individuele muzieklessen is het mogelijk een urenkaart aan te schaffen voor 3 of 6 uur. Hierbij worden de uren in overleg met de docent ingedeeld. Een urenkaart is één seizoen geldig. Wanneer er gestart is met de kaart is het gehele cursusgeld verschuldigd, ook wanneer je besluit voortijdig te stoppen of de uren niet vol te maken. Bij 3- en 6-urenkaarten dient de les 48 uur of langer van tevoren te worden afgemeld. Indien de les binnen 48 uur wordt geannuleerd, zal de les worden afgeschreven van de urenkaart.

 

Kortlopende activiteiten

5.7       KunstenHuis Idea organiseert ook kortlopende activiteiten, zoals korte cursussen (maximaal 20 lessen), workshops, masterclasses, vakantie/zomeraanbod, lezingen enzovoort. Hierbij geldt een inschrijving voor de gehele activiteit/cursus.

5.8       Tot een week voor aanvang van de activiteit/cursus kan kosteloos geannuleerd worden, daarna is het gehele cursus/deelnamegeld verschuldigd, ook wanneer je besluit voortijdig te stoppen of niet deel te nemen.

Artikel 6. Uitval van lessen

6.1  Als een les niet door kan gaan, wordt de cursist daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Lessen die niet doorgaan worden waar mogelijk vervangen of later ingehaald. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt alleen restitutie van lesgeld verleend vanaf 3 gemiste lessen bij cursussen vanaf 15 lesweken en vanaf 2 gemiste lessen bij cursussen tot 15 lesweken.

6.2  Als je door ziekte of om andere reden niet kunt deelnemen aan een les verzoeken wij je om je voor aanvang van de les af te melden. Dit kan via het afmeldformulier op de website. Bij 3- en 6-urenkaarten van de Muziekschool dient de les 48 uur of langer van tevoren te worden afgemeld. Indien de les binnen 48 uur wordt geannuleerd, zal de les worden afgeschreven van de urenkaart.

6.3  Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of op het inhalen van de les op een ander moment.

6.4  Lessen die uitvallen wegens calamiteiten, zoals extreme weersomstandigheden, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van KunstenHuis Idea liggen, worden niet ingehaald. Restitutie van cursusgeld bij calamiteiten is niet mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan KunstenHuis Idea kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend wordt verstaan staking, tekorten, pandemieën, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek,  storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.

6.5  KunstenHuis Idea is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

Artikel 7. Betaling van het cursusgeld

7.1 Betaling vindt plaats via een door jou verleende machtiging tot incasso: ineens of in maandelijkse termijnen. Indien je liever per factuur betaalt, kun je hiervoor contact opnemen met de afdeling financiën van het KunstenHuis Idea via financien@kunstenhuisidea.nl. Wanneer je per factuur betaalt is termijnbetaling niet mogelijk

7.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier dan wel machtiging via het inschrijfformulier op de website machtig je stichting KunstenHuis Idea om het lesgeld van jouw rekening af te schrijven.

7.3 De factuur wordt uiterlijk de 15e van de maand per mail toegezonden. De automatische incasso van de totaal- of termijnfactuur vindt plaats rond de 25e van de maand.

7.4 Bij niet tijdige betaling geldt het volgende:

 1. Is de betaling na de betalingstermijn van 14 dagen niet ontvangen of is de automatische incasso niet gelukt, dan volgt een betalingsverzoek.
 2. Na het verlopen van de termijn van het betalingsverzoek volgt een aanmaning verhoogd met € 2,50 herinneringskosten.
 3. Na het verlopen van de termijn van de aanmaning volgt een laatste aanmaning verhoogd met € 5,00 herinneringskosten.
 4. Na het verlopen van de termijn van de laatste aanmaning volgt een formele ingebrekestelling verhoogd met € 7,50 aanmaningskosten.
 5. Mocht je in gebreke blijven, dan wordt de vordering overgedragen aan de Nederlandse Incassodienst. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen voor jouw rekening komen.

7.5  Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen ontzegd worden.

7.6   Indien je vragen of opmerkingen hebt over een door ons toegezonden factuur of wanneer een betalingsregeling wilt treffen, kun je contact opnemen met de debiteurenadministratie via debiteuren@kunstenhuisidea.nl.

Artikel 8. Tarieven en kortingen

8.1 In de cursusroosters staan de tarieven vermeld, deze zijn als PDF gepubliceerd op de afdelingspagina’s op de website.

8.2 Gepubliceerde tarieven zijn consumentenprijzen, inclusief BTW (voor zover van toepassing).

8.3  Bij later instromen op een cursus wordt het aantal nog te volgen lessen in rekening gebracht.

8.4  Bij de beeldende cursussen voor kinderen en de basis teken/schildercursussen zijn de prijzen inclusief een bijdrage voor standaardmateriaal. Verder zijn de genoemde prijzen exclusief materiaal, bakkosten (boetseren e.d.), les- en studieboeken en modelkosten. De modelbijdrage (in het cursusrooster met M gemarkeerd) wordt aan het begin van de cursus in de les afgerekend. De bakkosten worden per ovengebruik afgerekend.

8.5 Materialen, gereedschappen, kleding en/of schoeisel worden in overleg met de docent aangeschaft.

Gezinskorting

8.6 Voor alle jaarcursussen kan een korting van 5% verleend worden, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Minimale afname van 2 jaarcursussen per gezin/beheerder.
 2. Inschrijving dient plaats te vinden vóór 1 oktober 2024.
 3. Korting geldt vanaf € 500,-.

Verenigingskorting

8.7  Leden van muziekverenigingen en koren in de gemeente Zeist en De Bilt komen in aanmerking voor 15% korting over het lesgeld van individuele muziek/zanglessen op het instrument wat zij bespelen.

Dans- en theaterkorting

8.8  Voor theater- en danscursussen geldt: bij het volgen van een 2e, 3e of 4e cursus in dezelfde discipline (ofwel theater ofwel dans) geldt een korting van 25% op het lesgeld.

U-Pas

8.9  Het saldo van de U-pas (indien gekregen van de gemeente De Bilt) kan worden gebruikt om (een deel) van het cursusgeld te voldoen.

Let op: je dient hiervoor een kopie van de meest recente pas mee te sturen met jouw inschrijving. Indien de kopie niet toegevoegd is bij inschrijving, kan de korting niet verleend worden en zullen we het gehele lesgeld in rekening brengen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

8.10  Voor financiële ondersteuning voor kinder- en jongerencursussen kun je een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Stichting Leergeld

8.11     Wanneer je woonachting bent in de Gemeente De Bilt en de bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het U-Pas saldo zijn ontoereikend, dan kan een aanvraag voor bijdrage worden ingediend bij Stichting Leergeld De Bilt.

toegepast.

Wanneer je woonachtig bent in de Gemeente Soest en de bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur is ontoereikend, dan kan een aanvraag voor bijdrage worden ingediend bij Leergeld Soest-Baarn

8.12  Dubbele kortingen worden niet verleend, de meest gunstige korting wordt toegepast.

Artikel 9. Privacy

9.1  Het is mogelijk dat tijdens de eindpresentaties of activiteiten foto’s gemaakt worden door een fotograaf van KunstenHuis Idea. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden zoals een folder, flyer, poster, foto’s website e.d. Bij inschrijving geef je hier toestemming voor.

9.2  KunstenHuis Idea voldoet aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ons privacy statement is gepubliceerd en kan worden geraadpleegd via onze website. Bij inschrijving bij KunstenHuis Idea ga je hiermee akkoord.       

Artikel 10. Overige

10.1  Het bestuur van stichting KunstenHuis Idea behoudt zich het recht voor om:

1.     geprogrammeerde cursussen te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Dit geldt ook wanneer de cursus al gestart is en het aantal deelnemers tussentijds afneemt en de groep te klein wordt. In dit geval zal KunstenHuis Idea altijd proberen een vervangende cursus aan te bieden. Indien dit niet lukt, krijgen deelnemers restitutie van het resterende cursusgeld.

2.     andere dan de vermelde docenten in te zetten;

3.     het cursusgeld tussentijds voor nieuwe inschrijvingen aan te passen;

4.     bij dwingende redenen de aanvangstijden te wijzigen

Plaatsing individuele muziek/zanglessen

10.2     Ingeschreven leerlingen krijgen bericht van de docent om een lestijd af te spreken. Voor zover het lesrooster het toelaat worden ook gedurende het seizoen leerlingen (bij)geplaatst. Toegang tot de lessen is pas mogelijk als een volledige inschrijving is ontvangen.

WA verzekering

10.3     Voor schade aan lijf en goed ten gevolge van een verblijf in de gebouwen van het KunstenHuis Idea buiten de lestijd en het leslokaal is Stichting KunstenHuis Idea niet aansprakelijk. Voor ongelukken tijdens de lestijd en samenhangende met het in opdracht van de docent beoefenen van de lesstof is KunstenHuis Idea, met inachtneming van de gebruikelijke voorwaarden, verzekerd. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder de verzekering wordt uitgekeerd.

Uitsluiting van deelname bij wangedrag

10.4     Bij blijk van ongeoorloofd gedrag of misbruik van materiaalkaarten kan een deelnemer/cursist de toegang tot een cursus/les worden ontzegd, zonder restitutie van het lesgeld.

Fouten en/of wijzigingen in programma

10.5     Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd, prijs en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd in de cursusbrochure of op onze website.

Klachten

10.5     Met vragen over de inhoud en de organisatie van de lessen kun je je in eerste instantie wenden tot de betreffende docent of afdelingshoofd. Voor klachten van elke aard kun je terecht bij de directeur. In dat geval verzoeken wij de klacht schriftelijk of per mail mede te delen via Postbus 327, 3700 AH Zeist of info@kunstenhuisidea.nl.